Blog dịch thuật

interim accounts

‘interim accounts ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : quyết toán gíừa kỳ; quyết toán sáu tháng (giữa năm)