Blog dịch thuật

interim audit

‘interim audit ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : kiểm toán tạm thời hoặc kiểm toán giữa kỳ; thẩm tra giữa năm