Blog dịch thuật

interim balance

‘interim balance ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : số dư giữa kỳ