Blog dịch thuật

interim certificate

‘interim certificate ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chứng khoán tạm thời