Blog dịch thuật

interim closing

‘interim closing ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : khóa sổ, kết sổ; kết toán giữa kỳ; kết sổ sáu tháng