Blog dịch thuật

Interim Committee of the Board of Governors of the Fund on the International Monetary System

‘Interim Committee of the Board of Governors of the Fund on the International Monetary System ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : ủy ban Lâm thời về Chế độ Tiền tệ Quốc tế của Hội đồng Giám đốc ủy Tiền tệ Quốc tế