Blog dịch thuật

interim financial statement

‘interim financial statement ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : bản bắo cáo tài chính giữa kỳ