Blog dịch thuật

interim period

‘interim period ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : khoảng thời gian, thời kỳ quá dộ; khoảng thời gian giữa tài khóa