Blog dịch thuật

interior liabilities

‘interior liabilities ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : nợ nội bộ; nợ đối nội