Blog dịch thuật

Interior paragraph or the convincers

‘Interior paragraph or the convincers ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chủ thể