Blog dịch thuật

interior post type container

‘interior post type container ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : công- ten-nơ kiểu trụ trong