Blog dịch thuật

interlocking directorates

‘interlocking directorates ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hộỉ đồng quản trị kiêm nhiệm