Blog dịch thuật

intermedia comparisons

‘intermedia comparisons ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (những) so sánh giữa các phương tiện truyền thông