Blog dịch thuật

intermediary trade

‘intermediary trade ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : mậu dịch trung gian (tái xuất khẩu của nước thứ ba)