Blog dịch thuật

Intermediate capacities

‘Intermediate capacities ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : năng suất bán thành phẩm