Blog dịch thuật

Intermediate consumer

‘Intermediate consumer ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người tiêu thụ trurig gian