Blog dịch thuật

intermediate forwarding agent

‘intermediate forwarding agent ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người đại lý vận tải trung gian