Blog dịch thuật

intermediate freight

‘intermediate freight ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : phí vận chuyển trung gian; cước trung gian