Blog dịch thuật

intermediate holding company

‘intermediate holding company ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : công ty trung dung không chế