Blog dịch thuật

intermediate

‘intermediate’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (thuộc về) trung gian; người trung gian; vật trung gian; người trung gian; người điều đình; bán thành phẩm