Blog dịch thuật

intermittent operation

‘intermittent operation ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hoạt động doanh nghiệp cách quãng