Blog dịch thuật

intermodal carrier

‘intermodal carrier ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người nhận chở liên vận; người vận tải liên hợp