Blog dịch thuật

internal administrative control

‘internal administrative control ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (sự) kiểm soát quản lý nội bộ