Blog dịch thuật

internal control questionnaire (Icq)

‘internal control questionnaire (Icq)’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : bảng câu hỏi (điều tra) về tình hình kiểm soát nội bộ