Blog dịch thuật

Internal economies (or scale)

‘Internal economies (or scale)’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (tính) kinh tế nội bộ