Blog dịch thuật

internal-external balance model

‘internal-external balance model ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : mô hình cân bằng nội ngoại