Blog dịch thuật

internal factor mobility

‘internal factor mobility ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tính lưu động của yếu tố sản xuất trong nước