Blog dịch thuật

internal financing

‘internal financing ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : huy động các nguồn tài chính nội sinh; sự tự câp vốn; sự huy động vốn nội bộ