Blog dịch thuật

internal generation funds

‘internal generation funds ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự sinh vốn từ nội bộ