Blog dịch thuật

internal growth

‘internal growth ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (sự) tăng trưởng từ bên trong