Blog dịch thuật

internal labour market

‘internal labour market ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thị trường lao động trong nước; thị trường sức lao động tại chỗ