Blog dịch thuật

internal rate of return

‘internal rate of return ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : lợi suất nội hàm; chỉ số nội hoàn; lợi suất thực tế