Blog dịch thuật

international accounting standards (ias)

‘international accounting standards (ias) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : các chuẩn mực kế toán quốc tế