Blog dịch thuật

international aerial navigation

‘international aerial navigation’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : không vận quốc tế; hàng không quốc tế