Blog dịch thuật

International Association of Fairs and Exhibitions

‘International Association of Fairs and Exhibitions ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Hiệp hội Hội chợ và Triển lãm quôc tế