Blog dịch thuật

international banking facility

‘international banking facility ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : cơ sở ngân hàng quốc tế