Blog dịch thuật

international bimetallism

‘international bimetallism ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chế độ song bản vị quốc tế