Blog dịch thuật

International borrowing

‘International borrowing ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự vay nợ quốc tế