Blog dịch thuật

international capital movement

‘international capital movement ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự di chuyển tư bản quốc tế