Blog dịch thuật

international cartel

‘international cartel ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : các-ten quốc tế