Blog dịch thuật

international civil servant

‘international civil servant ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : viên chức, công chức, công vụ viên quốc tế