Blog dịch thuật

International Clearing Union

‘International Clearing Union ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Liên minh Thanh toán bù trừ Quốc tế