Blog dịch thuật

international combined transport

‘international combined transport’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : vận tải liên hợp quốc tế