Blog dịch thuật

international commerce

‘international commerce ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : mậu dịch quốc tế; thương mại quốc tế; thông thương quốc tế