Blog dịch thuật

International commodity agreement

‘International commodity agreement ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hiệp định hàng hóa quốc tế