Blog dịch thuật

international commodity stock

‘international commodity stock’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hàng trữ quốc tế; tồn trữ hàng hóa quốc tế