Blog dịch thuật

International commodity

‘International commodity ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hàng hóa, thương phẩm quốc tế