Blog dịch thuật

International Company for transport by Transcontainersm

‘International Company for transport by Transcontainersm ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Công ty Vận tải Công-ten-nơ Đường sắt Quốc tế