Blog dịch thuật

international competitiveness

‘international competitiveness ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sức cạnh tranh quôc tế (của hàng xuất khẩu)