Blog dịch thuật

international consortium of banks

‘international consortium of banks’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tập đoàn tài chính ngân hàng quốc tế